top of page

Ealain

A-muigh

t3iI4b7uJGKMmIyNvRBtgpdrTHI
uTR4rUr1bxO_VDVG7a7kolq7sdA
Lasair Ealain Logo

Pròiseact Lasair Ealain | a Lasair Ealain Project

Taic is Taing

Taic

Support

 

Bòrd na Gàidhlig, gu h-àraid Eilidh NicIain

 

Lasair - Iomairt an Eilein Sgitheanaich, gu h-àraid Sìne Ghilleasbuig

 

Sabhal Mòr Ostaig, gu h-àraid Kath NicLeòid agus Carlotta Ghreumach

 

Talla na h-Ath Leathainn

 

Àrd-sgoil Phort-rìgh,

Bun-sgoil Shlèite,

Bun-sgoil Stafainn,

Bun-sgoil Cille Mhoire

                                       ......a' chlann agus na tidsearan uile!

Taing

Thanks

 

BnaGlogo(RGB)
BnaGlogo(RGB)

Bòrd na Gàidhlig, especially Eilidh NicIain

 

Lasair - Iomairt an Eilein Sgitheanaich, especially Sìne Ghilleasbuig

 

Sabhal Mòr Ostaig, especially Kath MacLeod and Carlotta Graham

 

Broadford Hall

 

Portree High,

Sleat Primary,

Staffin Primary,

Kilmuir Primary

                          ........including all the children and staff!

bottom of page