top of page

Ealain

A-muigh

t3iI4b7uJGKMmIyNvRBtgpdrTHI
uTR4rUr1bxO_VDVG7a7kolq7sdA
Lasair Ealain Logo

Pròiseact Lasair Ealain | a Lasair Ealain Project

We are an art committee of children from Bunsgoil Shlèite on the Isle of Skye.  

 

Lasair Ealain means 'a blaze of art'.

 

We organise big and exciting art projects.                                  

 

Our long-term aim is to set up and manage innovative, ambitious and exciting art projects in collaboration with professional artists of differing disciplines.

 

Details of our previous projects can be seen throughout this website.

Cò sinne?

Who are we?

Taic Airgead

Funding

Airson a' phròiseict seo, Ealain A-muigh, tha sinn air taic airgid fhaighinn bho Bòrd na Gàidhlig agus Sabhal Mor Ostaig is sinne a tha gu math taingeil air a shon.

 

Ma bhios ùidh agaibh ar cuideachadh le taic-airgid, cuiribh fios thugainn:

 

For this project, Ealain A-muigh, we received funding from Bòrd na Gàidhlig, and Sabhal Mor Ostaig to whom we are very grateful.

 

If you would like to help us with funding, please let us know:

'S e comataidh ealain de chlann à Bhun-sgoil Shlèite anns an Eilean Sgitheanach a th' annainn.

 

Tha Lasair Ealain a' ciallachadh 'blaze of art'.

                                   

Bidh sinn a' cur pròiseactan ealain mhòr agus mìorbhailteach air dòigh.

 

'S e ar n-amas, san fhad-ùine, pròiseactan ealain adhartachd, inntinneach, ùr-ghnàthach a chur air dòigh còmhla ri luchd-ealain phroifeiseanta à taobhan eader-dhealaichte de shaoghal nan ealan.

 

Tha fios mu na pròiseactan a tha sinn air dèanamh mar-thà air an làrach seo..

Brùth air dealbh >

< Click on an image

bottom of page