top of page

Ealain

A-muigh

t3iI4b7uJGKMmIyNvRBtgpdrTHI
uTR4rUr1bxO_VDVG7a7kolq7sdA
Lasair Ealain Logo

Pròiseact Lasair Ealain | a Lasair Ealain Project

Chaidh An Sgàilean Ùr stèidheachadh ann an 2008 le Sealladh* airson cothrom a thoirt do dh' òigridh na filmeachan aca fhèin a dhèanamh, agus eòlas a chur air a h-uile sgil co-cheangailte ris an obair le taic bho diofar phroifeiseantaich.

 

Tha Lasair air a bhith an sàs bhon toiseach tòiseachaidh is iad air ceithir fiolmaichean a dhèanmah:

 

 

 

 

 

 

* Airson tuilleadh fiosrachaidh mun phròiseact,    

   thèidibh gu làrach-lìn Sealladh:

Sgàilean Ùr

Sgàilean Ùr

An Sgàilean Ùr was set up in 2008 by Sealladh* to encourage school pupils to make their own short films and learn all the skills associated with film making with the help of professionals.

 

Lasair Ealain has been involved from the beginning and have made four films:

 

 

 

 

 

 

 

 

* For more information about this project, please

   visit Sealladh's website:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brùth air dealbh >

< Click on an image

bottom of page