top of page

Ealain

A-muigh

t3iI4b7uJGKMmIyNvRBtgpdrTHI
uTR4rUr1bxO_VDVG7a7kolq7sdA
Lasair Ealain Logo

Pròiseact Lasair Ealain | a Lasair Ealain Project

Bha An Dealbh Mòr na phròiseact ealain is coileanaidh ann an Gàidhlig is Beurla, air a ruith le clann Lasair Ealain còmhla ri Julie Brook (prìomh neach-ealain) agus Catrìona NicLèoid (neach-ealain Gàidhlig/An Tuireann) agus sgioba de luchd-ealain à Bun-sgoil Shlèite agus Sgoil-Àraich Shlèite. Bha An Dealbh Mòr a’ dèanamh fèill air cruth-talmhainn ceann a deas an Eilein Sgitheanaich.

 

Eadar An Giblean is An Damhair 2005, chaidh sinn a-mach a h-uile seachdain timcheall na sgìre còmhla ris an luchd-ealain, Julie is Catrìona no Sarah Jane Nic an t-Saoir, gus dealbhan a tharraing de chruth na talmhainn nar leabhraichean.

 

Thilleamaid dhan sgoil, an uair sin, is dhèanamaid dealbhan mòra (meud A1) le gual-fhiodh às na dealbhan nar leabhraichean.

 

Nuair a dh’fhàs sinn math air a bhith a’ tarraing dhealbhan, thòisich sinn a’ cleachdadh dathan-uisge nar leabhraichean is air a’ phàipear A1, is sinn ag ullachadh mu choinneimh deilbh a bha gu bhith tòrr na bu mhotha.

 

Bha taisbeanadh eadar-ama soirbheachail againn le cuid de na dealbhan seo san Tuireann. Chùm Lasair Ealain seisean-oideachaidh gus na ionnsaich sinn fhèin a theagasg do dhaoine eile is thug sinn a-mach iad latha airson dealbhan a tharraing. Chaidh iarraidh oirnn seo a dhèanamh a-rithist a chionn ’s gun do chòrd e cho mòr ri daoine!

 

Aig toiseach na Samhna 2005, rinn sinn dealbh mòr (3m le 5m) le gual-fhiodh. A’ cleachdadh na bha nar leabhraichean, rinn sinn cumadh de cheann a deas an eilein, a’ gabhail a-steach nan àiteachan air an do thadhail sinn. Cha robh sinn ach trì latha ris an obair!

 

San t-Samhain agus san Dùbhlachd 2005, dh’obraich sinn gu dripeil (3 latha san t-seachdain) air an dealbh mhòr - toradh na h-obrach uile gu ruige sin. Le 14m a dh’fhad is 9m a leud ann, bha e na bu mhotha na an talla fhèin!

 

Chan fhaigheadh sinn a dh’obair ach air earrannan dheth, ga roiligeadh air ais ’s air adhart air pìoban fada.

 

Cha robh sinn fada ag ionnsachadh mar a chleachdadh sinn peant acriolaig. Mheasgaich sinn le meadhanan eile e is rinn sinn fo-dhathan dheth le còtaichean soilleir, blàth a bheireadh inneach is doimhneachd dhan dealbh.

 

Sheall an taisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig an dòigh a bh’ againn air an obair bho thùs gu èis! Bha dealbh aig gach duine againn ann am frèam air a’ bhalla - feadhainn leis an luchd-teagaisg nam measg.

 

Eadar Am Faoilleach ’s am Màrt 2006 dh’obraich sinn còmhla ri ar stiùiriche-carachaidh, Clare Pençak, ar neach-sgrìobhaidh ciùil, Piers Hellawell, agus an luchd-ealain eile.

 

Thug an obair againn cunntas geòlasach air mar a thàinig an t-Eilean Sgitheanach gu bith. Leisgeul fìor mhath a bha seo dhuinn a bhith a’ sealltainn nan spreadhaidhean bholcànach a chruthaich An Cuiltheann. Rachadh An Dealbh Mòr a shìneadh a-mach air an ùrlar ann an seòmar-ithe an t-Sabhail Mhòir, colaiste Ghàidhlig an Eilein a tha an ath-dhoras dhuinn. Dhèanadh sinne ar cluiche air an Dealbh Mhòr fhèin - an luchd-amhairc shuas os ar cionn a’ coimhead sìos.

 

Còmhla ri Claire, chleachd sinn an dealbh fhèin agus beachdan às ar leabhraichean-dhealbh gus gluasad agus dannsa a chruthachadh.

 

Chuidich Piers sinn a’ cruthachadh fhuaimean agus ceòl innleachdach le innealan-ciùil, le ar guthan agus le rudan o muigh a leithid chlachan agus bhocsaichean-èisg (“an splangaid”, man tuirt e fhèin!).

 

Sa Mhàrt thug sinn a h-uile càil còmhla ann an còig cuirmean poblach agus thàinig iad nan dròbhan a choimhead oirnn.

 

 

An Dealbh Mòr

An Dealbh Mòr

An Dealbh Mòr was a Gaelic/English visual arts and performance project run by the children of Lasair Ealain in collaboration with Julie Brook (lead artist) and Kath NicLeòid (Gaelic artist/An Tuireann) plus a team of artists involving Sleat Primary School and Sgoil Araich, celebrating the landscape of South Skye.

 

Between April and October 2005 we went out every week around South Skye with artists Julie and Kath or Sarah Jane MacIntyre to draw the landscape from observation in our sketchbooks.

 

We then went back to the school to make big charcoal drawings (A1) from our sketches.

 

Once we’d got really good at our drawing we began using watercolour both in our sketch books and on the A1 paper to prepare ourselves for the much larger scale painting.

 

We had a very successful interim exhibition of these drawings and paintings at An Tuireann, Isle of Skye.

 

Lasair Ealain held a workshop to teach the public what we have learned and we took them out for a day, drawing. People have asked if we will do this again because it was so popular!

 

At the beginning of November 05 we did a huge charcoal drawing (3m by 5m). Using our sketchbooks we plotted the whole composition of South Skye representing all the different places we visited. It only took us 3 days!

 

During November and December 05 we worked very hard (3 days a week) on the enormous painting – the peak of this part of our art project! At 9m by 14m it was bigger than our gym hall!

We could only work on the canvas in sections rolling it back and forward on huge lengths of drainpipe. We quickly learnt how to use acrylic paints, mixing them with different mediums, using layers of bright warm undercolours and texture to give depth to the painting.

 

The exhibition at Sabhal Mor Ostaig showed how we did the project from beginning to end. Every one of us, including the teachers, had a framed drawing or painting on the wall.

 

From January until March 2006 we worked in collaboration with choreographer, Claire Pençak, composer, Piers Hellawell, and the visual artists.

 

The performance explored the geological evolution of Skye. This gave us an exciting excuse to re-enact the volcanic explosions that formed the Cuillin. The big painting was to be placed on the floor of the cafeteria area of Sabhal Mor Ostaig, the Gaelic College in Skye, next door to our school. We were to perform on An Dealbh Mòr with the audience looking from the balconies above.

We worked with Claire using the big painting and taking ideas from our drawing books to create movement and dance. Piers worked with us to create experimental sounds and music using instruments, our voices and things from outside like stones and fishboxes.

In March all our work came together for 5 public performances and we had the biggest audiences ever.

 

 

Brùth air dealbh >

< Click on an image

bottom of page